Algemene voorwaarden

 Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

1.1       Nadine Mode & Accessoires (hierna Nadine Culemborg.nl)

Everwijnstraat 21B

4101CE  Culemborg

Telefoonnummer: 0345-476056

Mailadres: info@nadineculemborg.nl

Facebook: https://www.facebook.com/nadineculemborg

Kamer van Koophandel nummer: 53230396

BTW nummer: NL129770152B01

1.2       Nadine Culemborg is een dameskledingwinkel gevestigd in Culemborg welke fashion, schoenen, tassen, sieraden, gifts, accessoires, etc. verkoopt. Via nadineculemborg.nl (webshop.nadineculemborg.nl) wordt een gedeelte van het assortiment ook online verkocht in een veilige web omgeving.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1       Op alle aanbiedingen van nadineculemborg.nl, bestellingen bij nadineculemborg.nl en overeenkomsten met nadineculemborg.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2       Door een bestelling te plaatsen bij nadineculemborg.nl erkent de klant bekend te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te zijn.

2.3       De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt door nadineculemborg.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4       Als een artikel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan zal het betreffende artikel worden vervangen door een artikel dat inhoudelijk gezien zo dicht als mogelijk bij het oorspronkelijke artikel ligt. De overige artikelen van deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht.

2.5       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden nadineculemborg.nl slechts als deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1       Elke aanbod van nadineculemborg.nl, in welke vorm dan ook, wordt geheel vrijblijvend gedaan en bindt haar niet, tenzij door nadineculemborg.nl in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Mits de klant het aanbod van nadineculemborg.nl in dat geval niet tijdig aanvaardt, dan vervalt het aanbod van nadineculemborg.nl direct en automatisch na het verstrijken van de betreffende termijn.

3.2       Mondelinge toezeggingen verbinden nadineculemborg.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door nadineculemborg.nl aan de klant zijn bevestigd.

3.3       Elk aanbod van nadineculemborg.nl bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als nadineculemborg.nl gebruik maakt van afbeeldingen dan streeft zij ernaar om daarmee een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten te geven. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden nadineculemborg.nl niet.

3.4       Een samengesteld aanbod verplicht nadineculemborg.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5       Een aanbod van nadineculemborg.nl geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.6       Indien een klant het aanbod van nadineculemborg.nl heeft aanvaard – door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen - dan voorziet nadineculemborg.nl de klant van een orderbevestiging. Als een klant een aanbod van nadineculemborg.nl langs elektronische weg heeft aanvaard dan bevestigt nadineculemborg.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 4 Prijzen

4.1       De door nadineculemborg.nl op haar website of op andere wijze genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.2       De door nadineculemborg.nl op haar website of op andere wijze genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De kosten voor het verzenden van de bestelling van de klant worden dus bij de prijs van de bestelling opgeteld en zijn verschuldigd door de klant. Deze kosten zijn verschillend per land waar door nadineculemborg.nl wordt geleverd. Deze kosten worden door nadineculemborg.nl vermeld in het bestelproces. Indien deze kosten achteraf hoger blijken te zijn, dan is de klant ook de verhoging verschuldigd aan nadineculemborg.nl en is nadineculemborg.nl gerechtigd om de verhoging bij de klant in rekening te brengen.

4.3       De door nadineculemborg.nl genoemde prijzen luiden in Euro’s.

4.4       Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.5       Alle door nadineculemborg.nl genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is nadineculemborg.nl niet aansprakelijk.

 

Artikel 5 Levertijd en levering

5.1       De levertijd wordt door nadineculemborg.nl zo nauwkeurig als mogelijk ingeschat, doch kan enkel worden beschouwd als een schatting en nimmer als een fatale termijn.

5.2       In het geval van koop op afstand stemt de klant er mee in dat de levering door nadineculemborg.nl niet binnen dertig dagen na plaatsing hoeft te geschieden. Nadineculemborg.nl streeft er naar om zo spoedig als mogelijk te leveren. Dit kan echter langer dan dertig dagen duren, hetgeen voor de klant akkoord is.

5.3       Indien nadineculemborg.nl de door de klant bestelde zaak of zaken niet op voorraad heeft is nadineculemborg.nl gerechtigd om pas te leveren wanneer de betreffende zaak of zaken weer voorradig is / zijn. In dat geval zal nadineculemborg.nl de klant informeren.

5.4       Indien de door de klant bestelde zaak of zaken helemaal niet meer leverbaar is of zijn dan heeft nadineculemborg.nl het recht om een andere zaak / zaken van gelijke kwaliteit en prijs aan de klant te leveren. In dat geval zal nadineculemborg.nl de klant informeren.

5.5       Nadineculemborg.nl is gerechtigd om zich op de hoogte te stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst (op afstand) met de klant. Indien nadineculemborg.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is nadineculemborg.nl gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.6       De klant heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de door nadineculemborg.nl geschatte levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of grove onzorgvuldigheid van nadineculemborg.nl.

5.7       De klant kan de overeenkomst met Nadineculemborg.nl niet ontbinden wegens overschrijding van de levertijd en de ontvangst en / of betaling van de te leveren zaken niet weigeren.

5.8       De klant is verplicht om de bestelde zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem of haar worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze aan hem of haar ter beschikking worden gesteld of worden geleverd.

 

5.9       Indien de klant de afname van de bestelde zaken weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan zullen de zaken door nadineculemborg.nl worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant. In dat geval is de klant de daardoor ontstane kosten direct aan nadineculemborg.nl verschuldigd.

 

Artikel 6 Keuring en reclame

6.1       Elke klant van Nadineculemborg.nl is verplicht om de door nadineculemborg.nl geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken op juistheid van de bestelling, hoeveelheid en gebreken.

6.2       Geringe afwijkingen kunnen geen grond voor reclames opleveren.

6.3       Een klant dient zowel zichtbare als niet zichtbare gebreken of tekorten schriftelijk bij nadineculemborg.nl te melden binnen een termijn van twee maanden na ontdekking van het gebrek.

6.4       Indien de klant ter zake een gebrek of tekort niet heeft geklaagd binnen de in artikel 6.3 genoemde termijn, dan komt aan de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient de klant de door nadineculemborg.nl gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, te voldoen.

6.5       Ter zake van gebreken of tekorten die pas na een jaar na levering (of daarna) worden ontdekt kan niet meer worden gereclameerd.

6.6       Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal nadineculemborg.nl de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn ter keuze van de klant vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek. In geval van vervanging van de zaak is de klant gehouden om de te vervangen zaak in de originele verpakking aan nadineculemborg.nl te retourneren. De kosten daarvan zijn voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6.7       Ook indien de klant tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot volledige betaling van het factuurbedrag en tot afname van de bestelde zaken bestaan. Indien de klant een aanspraak kan doen gelden jegens nadineculemborg.nl dan geeft dat de klant niet het recht om zijn betaling aan nadineculemborg.nl op te schorten.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1       nadineculemborg.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7.2       Behoudens opzet of grove schuld door nadineculemborg.nl of een van haar leidinggevenden, is nadineculemborg.nl enkel aansprakelijk voor directe schade en is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar, te vermeerderen met het eigen risico. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van nadineculemborg.nl plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van nadineculemborg.nl beperkt tot maximaal het door nadineculemborg.nl aan de betreffende klant gefactureerde bedrag.

7.3       In geen geval is Nadineculemborg.nl aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en / of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, gemist rendement en immateriële schade. Nadineculemborg.nl is tevens niet aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan handelen of nalaten van de klant of een door de klant ingeschakelde derde.

7.4       Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die de klant jegens Nadineculemborg.nl heeft, dienen op straffe van verval binnen één jaar en een dag na het moment waarop deze ontstaan dan wel de klant daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk door Nadineculemborg.nl te zijn ontvangen.

7.5       De klant vrijwaart Nadineculemborg.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij (en voor zover) de schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Nadineculemborg.nl of haar leidinggevenden.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1       Nadineculemborg.nl behoudt zich de eigendom voor van alle aan de klant geleverde producten totdat de koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan, waaronder tevens de eventueel verschuldigde rente en kosten. Tevens geldt de voorbehouden eigendom ter zake van vorderingen die Nadineculemborg.nl jegens de klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de klant in één of meer van zijn verplichtingen jegens Nadineculemborg.nl uit de overeenkomst of zodanige overeenkomsten tussen partijen gesloten.

8.2       Indien de klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met Nadineculemborg.nl afgesloten overeenkomst, of indien Nadineculemborg.nl goede gronden heeft te vrezen dat de klant tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met Nadineculemborg.nl gesloten overeenkomst, is Nadineculemborg.nl te allen tijde bevoegd om de aan de klant geleverde producten terug te nemen, weg te (laten) halen en elders op te slaan. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dat recht indien (I) de klant surséance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (II) het faillissement van de klant wordt / is aangevraagd of (III) de klant een betalingsregeling met één of meer crediteuren treft. Voor het geval Nadineculemborg.nl haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Nadineculemborg.nl, of een door haar aan te wijzen derde partij, om al die plaatsen te betreden waar die producten die eigendom zijn van Nadineculemborg.nl zich bevinden en die producten terug te nemen.

8.3       Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van de klant.

8.4       In het geval Nadineculemborg.nl haar eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is Nadineculemborg.nl te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, om de producten aan een derde te verkopen, en zal de klant door Nadineculemborg.nl worden gecrediteerd voor de door Nadineculemborg.nl te bepalen waarde van de producten in het economisch verkeer, dan wel de netto verkoopwaarde, welk bedrag van beide het laagste is, verminderd met alle voor de terugname gemaakte kosten, onverminderd het recht van Nadineculemborg.nl op vergoeding van de uit de tekortkoming van de klant voor Nadineculemborg.nl voortvloeiende schade.

 

Artikel 9 Betaling

9.1       Indien de klant een bestelling plaatst via de webshop van Nadineculemborg.nl dan ontstaat daardoor direct een betalingsverplichting voor de klant.

9.2       Indien een klant via de webshop van Nadineculemborg.nl een bestelling plaats dan dient er direct – dus vooraf – te worden betaald. Zolang Nadineculemborg.nl geen volledige betaling heeft ontvangen is zij gerechtigd om de levering van de bestelde zaak / zaken op te schorten.

9.3       Betaling door de klant dient te geschieden zonder korting of compensatie, behalve voor zover er een afwijkende schriftelijke overeenkomst is gesloten met Nadineculemborg.nl.

9.4       In het geval dat de klant na een bestelling bij Nadineculemborg.nl te hebben geplaatst verzuimt te betalen, dan ontvangt de klant een herinnering waarin wordt gevraagd het openstaande saldo alsnog te voldoen. Wanneer Nadineculemborg.nl de betaling vervolgens niet binnen 5 werkdagen na verzending van de herinnering ontvangt, is zij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 10 Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle aan de klant geleverde zaken berusten uitsluitend bij Nadineculemborg.nl of haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is de klant niet toegestaan deze zaken te kopiëren dan wel op andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Nadineculemborg.nl of haar licentiegevers of toeleveranciers.

 

Artikel 11 Privacy

11.1     De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Nadineculemborg.nl. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel- bezorg en betalingsgegevens.

11.2     Nadineculemborg.nl voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nadineculemborg.nl zal zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Artikel 12 Geschillen

12.1     Op alle rechtsbetrekkingen tussen Nadineculemborg.nl en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3     Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door Nadineculemborg.nl gesloten overeenkomst of aanbieding, offerte, orderbevestiging, levering van producten en / of diensten en facturen van Nadineculemborg.nl worden uitsluitend ter berechtiging voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

 

Artikel 13 Herroepingsrecht

13.1     Bij de koop van een product op afstand heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Na het verstrijken van de bedenktijd verliest de klant zijn herroepingsrecht.

13.2     Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

13.3     Indien de klant het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij het product daadwerkelijk wil houden, is de klant aansprakelijk voor de waardevermindering. Nadineculemborg.nl heeft dan recht op een vergoeding indien de klant het product gebruikt retourneert.

13.4     Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht , dan meldt hij dit binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Nadineculemborg.nl. Het modelformulier voor herroeping door een klant is opgenomen onder deze algemene voorwaarden.

13.5     Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 4 van dit artikel bedoelde melding, zendt de klant het product terug aan Nadineculemborg.nl.

13.6     De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Nadineculemborg.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

13.7     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

13.8     De klant draagt de kosten van het terugzenden van het product aan Nadineculemborg.nl.

13.9     Indien de klant een bedrag heeft betaald aan Nadineculemborg.nl en Nadineculemborg.nl dit bedrag heeft ontvangen dan zal Nadineculemborg.nl dit bedrag terugbetalen aan de klant binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant de herroeping heeft gemeld aan Nadineculemborg.nl. Nadineculemborg.nl is gerechtigd om voornoemd bedrag pas terug te betalen aan de klant tot Nadineculemborg.nl het product retour heeft ontvangen.

13.10   Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zijn door Nadineculemborg.nl uitdrukkelijk uitgesloten van het herroepingsrecht. Met betrekking tot dergelijke producten (maatwerk) komt de klant dus geen herroepingsrecht toe.

 

 

 

 

 

 

Bijlage I: formulier voor herroeping

 

Formulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:    

Nadine Mode & Accessoires

Everwijnstraat 21B

4101 CE  Culemborg

0345-476056

info@nadineculemborg.nl 

 

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]..............................   herroept.

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]...................

 

Klantgegevens:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Mailadres: 

 

Reden herroeping:

*doorhalen wat niet van toepassing is